Adatvédelmi elvek és nyilatkozat


Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. (4024 Debrecen, Csapó utca 45-49. fszt.2., cégjegyzékszáma: 09-09012873, adószáma: 13803346-2-09, képviseli: Denich Rudolf elnök) mint üzemeltető által működtetett, http://babysittertanfolyam.hu domainen és aldomainen elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A babysittertanfolyam.hu HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSÉVEL A FELHASZNÁLÓ ELFOGADJA A JELEN NYILATKOZATBAN FOGLALT FELTÉTELEKET. Ezen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a babysittertanfolyam.hu minden oldalán.

Alapelvek a személyes adatokra vonatkozó gépi feldolgozás során:
A Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel:
– a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
– a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
– a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
– és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.

E törvényekben foglaltak alapján:
– az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
– az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, attól eltérő módon nem használjuk fel,
– biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományban tárolt személyes adatok védelme érdekében, s megakadályozzuk a jogtalan hozzáférést, változtatást vagy terjesztést.

A Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, a Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. minden esetben felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a felhasználók által választott szolgáltatás céljából, a felhasználók hozzájárulásának megfelelően használja. A megadott személyes és egyéb adatok, valamint az igényelt szolgáltatások bármikor módosíthatók, külön-külön és egyben is törölhetők, a kért szolgáltatások felfüggeszthetők és visszamondhatók.

A tanfolyamokra jelentkezők általi adatszolgáltatás online és a jelentkezési lapon történt jelentkezés esetében is önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik.

Az adatkezelő személye. A babysittertanfolyam.hu használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az üzemeltető az adatkezelő. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető ismerheti meg. A babysittertanfolyam.hu oldalon online megadott vagy a Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. részére jelentezési lapon eljuttatott adatokat kizárólag a Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. munkatársai kezelik, az adatok feldolgozása és kezelése során adatfeldolgozó vállalkozás szolgáltatásait nem vesszük igénybe. Az adatokat magyarországi szervereken tároljuk.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás. A babysittertanfolyam.hu böngészése és az onnan történő letöltés jelentkezés – vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása – nélkül is lehetséges. Az elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban személyes adatok megadásához kötött. A jelentkezés során az üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó adatokat.
A felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás, tehát a jelentkezés vonatkozásában önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása. Az üzemeltető a szolgáltatás jelentkezés nélküli használata esetén is rögzít esetenként bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó személyes adatokat.

A Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul töröljük. A Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező felhasználó regisztrációját is törölje.

Szolgáltatásaink. Célunk megvalósítása érdekében számos szolgáltatással állunk felhasználóink rendelkezésére. Ezek egy része nem kíván adatszolgáltatást (pl. jelentkezés a portálon nyilvánosan meghirdetett tanfolyamokra), más része egyetlen vagy néhány információ megadásához kötött (pl. jelentkezés a hírlevelünkre, könyvrendelés). Minden egyes, általunk kezelt adatra érvényes a jelen adatvédelmi nyilatkozat.

Jelentkező felhasználóinkról nyilvántartott adatok.
A tanfolyamra való jelentkezés egyben a hírek, hírlevél küldésének igénylését is jelenti.

Személyes adatai megadásával (a jelentkezés „elküld” gombjának leütésével) Ön hozzájárul, hogy adatai bekerüljenek a Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. adatbázisába és azokat – esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül a Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. felhasználhassa. Az Ön által jelentkezés alkalmával önkéntesen megadott, személyes adatokat a Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. dolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. Az Önről kezelt adatokat a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére.
A jelentkezés során a következő személyes adatok megadását kérjük:
– e-mail cím,
– név,
– lakcím,
– telefonszám,
– születési dátum.

Könyvrendelés esetén a következő személyes adatok megadását kérjük:
– név,
– e-mail cím,
– darabszám,
– fizetés módja,
– cím,
– számlázási cím.

A fenti adatokat kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át, adatait elsősorban az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, másodsorban arra használjuk fel, hogy vállalatként minél jobban ki tudjuk szolgálni.

Honlap-látogatottsági adatok kezelése. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Az adatkezelés célja: A babysittertanfolyam.hu online jelentkezés során megadott személyes adatokat kizárólag a jelentkezőnek a képzésben való részvétele biztosítása céljából tartjuk nyilván, kezeljük, és a képzési dokumentációk készítéséhez, illetve az aktuális képzésekről való tájékoztatáshoz használjuk fel. Továbbá hírek, hírlevelek küldése, elsősorban (de nem kizárólag) e-mail-en, szolgáltatások hatékony nyújtása, az ezzel kapcsolatos értesítések, az esetlegesen felmerülő működési problémák elhárítása, pontosabb tanács és árajánlat nyújtása, közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

A személyes adatok kezelésének időtartama: az adott felhasználóval fennálló kapcsolat fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó bármikor kérheti regisztrációja és/vagy adatai törlését.

Jogorvoslati lehetőségek. A személyes adataira vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása írásban, az Ön által megadott postacímre vagy e-mail címre történik. Bármely más kérdésre (pl. szolgáltatásaink igénybevételéről, annak menetéről, feltételeiről, technikai jellegű problémák megoldásáról) e-mail-en, telefonon vagy személyesen adunk felvilágosítást. A felhasználó a személyes adatai védelméhez való jogát az illetékes bíróság előtt keresettel, vagy az adatvédelmi biztos irodájához benyújtott panasz útján is érvényesítheti, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján.


Jogfenntartás. A Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. fenntartja magának a jogot, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. A nyilatkozat bármilyen kismértékű változásáról felhasználóinkat előzetesen értesítjük. A Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. fenntartja magának a jogot, hogy felhasználóitól, ügyfeleitől és látogatóitól gyűjtött személyes adatnak nem minősülő statisztikai adatokat az irány adó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozza. Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy a babysittertanfolyam.hu honlapról további honlapokra mutató linkek tartalmáért a Magyarországi Foglalkoztatási Kft. felelősséget nem vállal.

Ha bármely olyan kérdés merül fel Önben, melyre a tájékoztató nem ad választ, kérjük, küldje el kérdését a Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. (4024 Debrecen, Csapó utca 45-49. fszt.2.). Önnek, mint magánszemélynek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen információkat tárolunk Önről és szükség esetén módosításokat végrehajtani; Önnek szintén joga van felszólítani bennünket arra, hogy az információkat ne használjuk fel, illetve kérheti, hogy adatait töröljük a nyilvántartásból a következő e-mail címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.